DLA KANDYDATA DO PRACY/PRACOWNIKA/PRACOWNIKA

DLA KANDYDATA DO PRACY

Wysyłając dokumenty aplikacyjne do Denso Thermal Systems Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach (43-100 ) przy ul. Turyńska 100 (NIP: 644-30-12-212, KRS: 0000068446)- dalej zwanej DENSO (administrator danych osobowych), zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie, przez Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panem Michałem Geilke, m.geilke@orleccy.pl, GSM: 783 384 378. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym na który Pan/Pani aplikuje oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości przez DENSO. WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Żądania odwołani zgody lub realizacji swoich praw można kierować na adres Inspektora Ochrony Danych lub DENSO.

Pana/Pani dane przetwarzamy na podstawie art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych DENSO. W kwestionariuszu osobowym wyraźnie oznaczone pola będę informować które dane należy wpisać a które są absolutnie dobrowolne. Dodatkowo może się zdarzyć sytuacja w której Pana/Pani dane przetwarzane będą również na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów DENSO (np. monitoring wizyjny siedziby DENSO) na podstawie art. 6 ust. 1 litera f ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej RODO). WAŻNE! Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach.

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy DENSO oraz usługodawcy (np. zewnętrzne doradztwo personalne), którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych i podmioty serwisujące systemy informatyczny DENSO. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są zobowiązane do zachowania w poufności tych danych.

DENSO nie profiluje kandydatów, ani nie podejmuje decyzji o zatrudnieniu w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez okres: a) nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji na który Pan/pani aplikuje; b) do momentu wycofania zgody – w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w DESNO; Po upływie okresu podanego w pkt a) lub po wycofaniu zgody, Pani/Pana dane osobowe nie będą już przetwarzane, ale mogą być przechowywane w celu ochrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń. Jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw, dane zostaną automatycznie usunięte, co automatycznie wykluczy Pana/Panią z udziałów w procesach rekrutacyjnych DENSO. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania oraz prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, usunięcia danych, uzyskania ich kopii, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych. Prawo do przenoszenia danych dotyczy tylko danych dostarczonych DENSO przez Panią/Pana, które są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody i mają postać elektroniczną. DENSO informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych (www.uodo.gov.pl). 

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie zgody:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Turyńska 100, 43-100 Tychy ,dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.