Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 41/2022

          Informujemy pracowników Spółki, że, z powodu braku komponentów do produkcji samochodów u naszego Klienta w dniach 26 i 27 maja br. nastąpi ograniczenie działalności produkcyjnej na obiektach 16 i 9.

          W powyższych dniach pracować będą wyłącznie pracownicy wskazani przez Kierownictwo Spółki oraz osoby, których obecność jest niezbędna ze względów techniczno-organizacyjnych.

          Pracownicy umysłowi oraz pracownicy świadczący pracę na obiekcie SEGRO, w powyższych dniach świadczą pracę zgodnie ze swoim normalnym rozkładem czasu pracy.

          Pracownikom niewyznaczonym do świadczenia pracy w powyższych dniach, zostanie udzielony urlop zaległy, a także zostanie im zaproponowana możliwość skorzystania z urlopu bieżącego lub udzielenia innych zwolnień od pracy przewidzianych przepisami prawa. W pozostałych przypadkach – jeżeli pracownik był gotów do wykonywania pracy – przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas przestoju określone w wewnętrznych przepisach Spółki.

          Informacje dotycząca kolejnych dni maja będą przekazywane na bieżąco, w miarę rozwoju sytuacji związanej z dostawami komponentów u Klienta.

                                                                                Z poważaniem

                                                                               Dział Personalny