Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 31/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że Pracodawca wspólnie z Organizacjami Związkowymi działającymi w DTPO  podpisał:

I) Aneks nr 1/2020 do porozumienia z 1 kwietnia 2020 ( Komunikat 22/2020) na mocy którego:

  1. W okresie od 1.05.2020 r do 30.06. 2020 r. kontynuować obniżony o 20% wymiar czasu pracy w rozumieniu art.2 pkt. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy w związku z art. 15g ust.8 Ustawy poszerzając grupę zawodową objętą obniżonym wymiarem czasu pracy, o której mowa w § 2 ust. 1 o:
    wszystkich pracowników umysłowych
  2. Wynagrodzenia pracowników wobec których zastosowano obniżony wymiar czasu pracy na podstawie niniejszego Aneksu ulegają proporcjonalnemu obniżeniu, przy czym obniżenie wynagrodzenia następuje z poziomu wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego podpisanie Porozumienia.  Zmiana wymiaru czasu pracy oraz proporcjonalna zmiana wysokości wynagrodzenia wobec nowej grupy pracowników o której mowa w pkt. 2, następuje na mocy niniejszego Porozumienia z dniem 1 maja 2020 r. na mocy art. 15g ust. 15 Ustawy, nie wymaga dokonywania zmian w indywidulanych stosunkach pracy i ma zastosowanie w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy wprowadzonego niniejszym Porozumieniem.
  3. W pozostałym zakresie zastosowanie mają postanowienia Porozumienia.
  4. Aneks do Porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 maja 2020 r.

II) Aneks nr 1/2020 do Regulaminu Pracy Denso Thermal Systems Polska Sp. z o. o na mocy, którego:

W Regulaminie pracy Denso Thermal Systems Polska wprowadza się następujące zmiany:

I. po § 11 dodaję § 11a -11b w brzmieniu:

§ 11a
1 Pracodawca prowadzi monitoring polegający na rejestracji obrazu (monitoring wizyjny):
a)   nad terenem zewnętrznym Zakładów Denso w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników, gościom (interesantom), ochrony mienia, porządku oraz bezpieczeństwa pojazdów znajdującym się na terenie Zakładu;
b)   na korytarzach budynków Zakładu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników, gości (interesantów);

2.   Monitoring jest prowadzony zgodnie z poszanowaniem godności i dóbr osobistych, a monitorowany teren i pomieszczenia będą oznaczone w sposób widoczny i czytelny za pomocą znaków słowno-graficznych.

3.   Dostęp do materiałów z monitoringu mają wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania zawartych w nich danych, zobowiązane do zachowania
w tajemnicy danych.

4.   Materiały z monitoringu wizyjnego są przechowywane nie dłużej niż trzy miesiące licząc od dnia ich nagrania. Po upływie tego okresu są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, o ile nie istnieje konieczności ich przechowywania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w którym będą stanowić dowód.

§ 11b

1. Pracodawca może wprowadzić monitoring termowizyjny pracowników, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, w szczególności ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wśród pracowników.

2. Monitoring termowizyjny prowadzony jest za pomocą kamer termowizyjnych umożliwiających rejestrację obrazu i pomiarów temperatury.

3. Kamery termowizyjne mogą być umieszczone na wejściach do zakładu pracy, a monitorowany teren i pomieszczenia będą oznaczone w sposób widoczny i czytelny za pomocą znaków słowno-graficznych.

4. Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu termowizyjnego nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.

5. Monitoring termowizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni.

6. Nagrania obrazu z monitoringu termowizyjnego pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu Pracy pozostają bez zmian.

III. Niniejszy aneks  wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom Zakładu.

Z poważaniem
Dział Personalny