Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 22/2021

     

Informujemy Pracowników Spółki, że w związku z nagłymi i nieoczekiwanymi okolicznościami związanymi z dostawami komponentów do produkcji samochodów u naszego klienta ustalono co następuje:

Dni od 5 do 9 lipca ustala się dniami wolnymi od pracy, natomiast dni 14, 21 i 28 sierpnia oraz 4 i 11 września ustala się dniami roboczymi. Ponadto zgodnie z poprzednim komunikatem dni 1 i 2 lipca ustalono dniami wolnymi, które będą odpracowane w dniach 18 i 25 września.

W  okresie od 12 do 16 lipca br., w przypadku niemożności uruchomienia produkcji, Pracodawca będzie sukcesywnie ogłaszał dni przestoju. W przypadkach niewykonywania pracy przez Pracownika – jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących Pracodawcy – przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas przestoju określone w wewnętrznych przepisach Spółki.

            W okresie od 19 do 23 lipca br. (5 dni), w przypadku niemożności uruchomienia produkcji, przewiduje się udzielenie pracownikom urlopu zbiorowego w miejsce planowanego urlopu zbiorowego w grudniu br. W  przypadku zaistnienia okoliczności umożliwiających uruchomienie produkcji w powyższym okresie, powyższa przerwa urlopowa nie zostanie wprowadzona.

            Pracownikom, którzy nie zostali wyznaczeni do pracy w w/w okresach wraz z wynagrodzeniem za lipiec br. zostanie  zaliczkowo wypłacone wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu przestojowemu za każdy dzień wolny od pracy ustalony niniejszym porozumieniem. Rozliczenie wypłaconej zaliczki nastąpi w terminie wypłaty wynagrodzenia za sierpień i wrzesień br. Pracownik, przy obliczeniu wynagrodzenia za powyższe miesiące, otrzyma kwotę pomniejszoną o już wypłaconą część wynagrodzenia w postaci zaliczki.   

                                                                                        Z poważaniem

                                                                                       Dział Personalny