Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 29/2021

Informujemy Pracowników, że w oparciu o uzgodnienia z Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce, w związku z nagłymi i nieoczekiwanymi okolicznościami związanymi z dostawami komponentów do produkcji samochodów, Strony ustaliły co następuje:

dni 20, 21 i 28 sierpnia br. ustala się dniami wolnymi od pracy w zamian za trzy dni robocze przypadające w październiku 2021 r., których szczegółowe daty zostaną ustalone w terminie późniejszym.

         W związku ze zmianą rozkładu czasu pracy w okresie lipiec – październik 2021 strony dokonały stosownych zmian w Regulaminie Pracy Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o. Aneks nr 1/2021 do Regulaminu Pracy Spółki stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

                                                                       Z poważaniem

                                                                     Dział Personalny

Aneks nr 1/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku

do Regulaminu pracy Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

W Regulaminie pracy Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o. wprowadza się następujące zmiany:

1)

W § 14 Regulaminu wprowadza się nową treść ust. 1 w następującym brzmieniu:

„1. Począwszy od 1 lipca 2021 r. czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w 4 – miesięcznym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ust. 3. W szczególnych przypadkach możliwa jest zmiana rozkładu czasu pracy, po uprzednim uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi.

2)

W § 14 Regulaminu wprowadza się nową treść ust. 11 w następującym brzmieniu:

„11. Począwszy od 1 listopada 2021 r. czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w 2 – miesięcznym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ust. 3. W szczególnych przypadkach możliwa jest zmiana rozkładu czasu pracy, po uprzednim uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi.

3)

W § 14 Regulaminu, po ust.11 wprowadza się ust. 12 w następującym brzmieniu:

„12. Począwszy od 1 stycznia 2022 r. czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w 3 – miesięcznym okresie rozliczeniowym (kwartał kalendarzowy) z zastrzeżeniem ust. 3. W szczególnych przypadkach możliwa jest zmiana rozkładu czasu pracy, po uprzednim uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi.

4)

Aneks wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.