Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 38/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że Pracodawca wspólnie z Organizacjami Związkowymi działającymi w DTPO  podpisał:  Aneks nr 2/2020 do porozumienia z 1 kwietnia 2020 ( Komunikat 22/2020) na mocy którego strony postanawiają:

 1. W okresie od 1.06.2020 r. do 30.06.2020 r. kontynuować obniżony o 20% wymiar czasu pracy w rozumieniu art.2 pkt. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy w związku z art. 15g ust.8 Ustawy poszerzając jednocześnie grupę zawodową objętą obniżonym wymiarem czasu pracy, o której mowa w § 2 ust. 1 Porozumienia o:

  1. pracowników fizycznych z bezpośredniej produkcji przypisanych do  pracy na obiekcie Segro
  2. wszystkich pracowników zatrudnionych w pośredniej produkcji


 2. Wynagrodzenia pracowników wobec których zastosowano obniżony wymiar czasu pracy na podstawie niniejszego Aneksu ulegają proporcjonalnemu obniżeniu, przy czym obniżenie wynagrodzenia następuje z poziomu wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego podpisanie Porozumienia.  Zmiana wymiaru czasu pracy oraz proporcjonalna zmiana wysokości wynagrodzenia wobec nowej grupy pracowników o której mowa w pkt. 2, następuje na mocy niniejszego Porozumienia z dniem 1 czerwiec 2020 r. na mocy art. 15g ust. 15 Ustawy, nie wymaga dokonywania zmian w indywidualnych stosunkach pracy i ma zastosowanie w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy wprowadzonego niniejszym Aneksem.

 3. Wobec treści punktu 1 powyżej, potwierdzić, iż z dniem 31 maja 2020 r. przestój ekonomiczny w Spółce wobec wskazanej w tym punkcie grupy zawodowej pracowników zostaje zakończony. Przypomina się, iż w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy, czas pracy stanowiący różnicę między czasem pracy wynikającym z obniżonego wymiaru czasu pracy, a czasem faktycznie przepracowanym do normy, o której mowa w art. 129 § 1 kodeksu pracy, nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

 4. Szczegółowy harmonogram pracy dla pracowników fizycznych o których mowa w punkcie 1, w związku z obniżeniem ich wymiaru czasu pracy, zostanie podany do ich wiadomości przez bezpośrednich przełożonych.

 5. Pracownikom objętym przestojem ekonomicznym przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 60 % płacy teoretycznej proporcjonalnie do ilości dni postojowych, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W skali miesiąca wynagrodzenie pracowników objętych przestojem ekonomicznym nie może być również niższe niż 80% indywidualnej  płacy teoretycznej pracownika.

 6. W pozostałym zakresie zastosowanie mają postanowienia Porozumienia wraz z aneksami.

 7. W okresie obniżonego wymiaru czasu pracy nie będzie pomniejszany  indywidualny wymiar urlopu pracownika.

 8. Premia Urlopowa będzie wypłacana bez uwzględnienia obniżonego czasu pracy zgodnie z zasadami premii urlopowej.

 9. Dzień 12 czerwca 2020 ustala się dniem zbiorowej przerwy urlopowej.

 10. Aneks do Porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2020 r.

Z poważaniem
Dział Personalny